backlink

دیدگاه های نادرست در لینک سازی سئو

گوگل بر بهره مندی از اصول صحیح لینک سازی برای بهبود شرایط سئو سایت، بسیار تاکید می کند و با آنکه هرگز دقیقا روش های آنالیز خود را بازگو نمی کند اما بارها اعلام کرده است با خطاهای لینک سازی شدیدا برخورد خواهد کرد. ... ادامه مطلب