back link

آشنایی با اهمیت لینک های برگشتی

لینک های برگشتی، لینک های ورودی نیز نامیده می شوند. این لینک ها زمانی که یک وب سایت به یک وب سایت دیگر پیوند داده شود ایجاد می شود. لینک دادن به یک وب سایت خارجی ( یعنی به یک وب سایت دیگر) Backlink  نامیده میشود. ... ادامه مطلب